Добре дошли в нашия магазин! |

Количка

0 артикула

Падащи менюта

Цени на YTONG и Multipor

Обучения

Обадете се на телефон    0700 10 984 и уточнете условията за безплатно обучение на обекта сега!

ПРОМОЦИЯ

Възползвайте се от промоцията за безплатна доставка. При покупка на стойност над 50 лв. без ДДС, получавате безплатна доставка до всяка точка на България!В промоцията не са включени лепилни разтвори.

Условия за ползване

Общи условия за ползване на сайта и онлайн магазина

на “Ксела България” ЕООД

 

 Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Ксела България” ЕООД, ЕИК: 831561338,наричано по-долу “Ксела България”, от една страна и лицата ползващи сайта иелектронния магазин, находящи се на интернетадрес http://shop.ytong.bg,от другата страна.

 

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адресhttp://shop.ytong.bg. При използване на сайтаhttp://shop.ytong.bg, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес http://shop.ytong.bg, лицата, които ползват сайта се съгласяват с и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

 

ДЕФИНИЦИИ:  

 

„Общи условия” – означава настоящите Общи условия;

 

„Доставчик” – означава търговско дружество„Ксела България” ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 831561338. Подробна информация за Доставчика и контакти за свързване с него се намира в раздел IXот Общите условия.

 

„Сайт”– означава интернет адрес http://shop.ytong.bg.

 

„Потребител”– означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта и Електронния магазин.

 

„Потребителски профил” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта.

 

„Електронен магазин”– означава електронният магазин на Доставчика, който се намира на Сайта.

 

„Стока/и” – означава стоките предлагани от Доставчика, чрез Електронниямагазин.

 

“Поръчка” – означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.

 

„Цена на Стоката” – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка.

 

„Цена на Доставката” – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Потребителя, с  включен данък върху добавената стойност

 

„Цена на Поръчката” – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката (когато има такава).

 

I. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ

 

1. Доставчикътпредоставя възмездно Стоки от разстояние на Потребители, чрез Сайта и Електронниямагазин след изричното изявление от страна на Потребителя.

 

2. Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Потребителят заплаща Цената на Поръчката, съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички евентуални изменения на последните, които са надлежно оповестени на Сайта. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.

 

3. Доставчикътзапазва правото си на едностранна промяна в Стоките, техните параметрите и характеристиките. както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира Потребителите, чрез публикуване на информация на Сайта. Доставчикътима право да променя едностранно всички условия за доставка Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

 

4. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Доставчикътне носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия. 

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 

1. Задължителна предпоставка за извършването на Поръчки и сключването на договор за покупко-продажба с Доставчика е регистриране на Сайта и създаване на Потребителски профил. Сайтът и Електронния магазин могат само да се разглеждат от посетили и свободно, без регистрация.

 

2. Регистрацията се извършва, чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят  се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. В случай на промяна в някои от данните по регистрационната форма, Потребителят се задължава в срок до 3 /три/ дни от промяната да актуализира съответните данни в Потребителския профил.

 

3. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, или да заличи изцяло регистрацията и прекрати настоящия договор, както и Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнение, поради неактуални данни и повторното им изпращане на Стоки се поема от Потребителя.

 

4. При регистрацията си в Сайта Потребителят посочва е-mail и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данни. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.

 

5.С извършване на регистрацията и създаването наПотребителски профил, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията и съответно променил/допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия.

 

6. След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация на Сайта.

 

7. Потребителският  профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки, възможност за отказ от информационния съобщения, брошури, бюлетин и др. подобни.

 

8.Потребителят изразява отново волята си за съгласие с Общите условия, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на изявлението по предходния член от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис

 

9. Потребителски профилможе да бъде закрит по всяко едно време по молба на Потребителя.

 

III. СТОКИ И ПОРЪЧКИ

 

1. След като регистрира Потребителски профил Потребителятима право да извършва поръчки като натисне бутона „Вход”, след което въвежда валидни e-mail и парола за достъп. Електронният магазин приема поръчки 24 часа в денонощието всеки ден. Потребителят има право да поръчва всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на поръчка Потребителят има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.

 

2.Към всяка Стока от Сайта, е предоставена информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

 

3.Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. В случай че Стока има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

 

4.Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка, преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.

 

5.Всяка избрана Стока се слага във виртуална кошница на Потребителя. До потвърждаване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.

 

6. Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:

 

 • Вход/ Регистрация на нов потребител
 • Преглед на предлаганите продукти
 • Избор на продукт/и в потребителската количка
 • Потвърждение на избраните продукти и начин на плащане
 • Потвърждаване на метода на доставка или вземане на място от офиса на КСЕЛА България.
 • Потвърждение на адреса за доставка и покупка

 

7. При финализиране на Поръчката и потвърждаването й от Потребителя последният се задължава да заплати Цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. След потвърждаване на Поръчката системата на Електронният магазин изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката на Потребителя в системата на Доставчика.

7.1. В срок до 24 часа в работни дни, в неработни дни - в първия работен ден от получаването на Поръчката, Доставчикът изпраща последващ e-mail, с който потвърждава поръчката и нейното изпълнение – сроковете за доставка на Стоки текат от получаването на този втори e-mail. Когато е избрана опция за авансово заплащане на Цената на Поръчката по банков път (раздел VI, т. 1) потвърждението се прави след получаване на Цената на Поръчката по банковата сметка на Доставчика. Ако в срок до 3 /три/ дни от получаване на Поръчка Цената на Поръчката не е получена по банковата сметка на Доставчика, Поръчката се счита за автоматично отменена.

 

8. Доставчикътможе да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Доставчика информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

 

9.  Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчка. В случай че Доставчикът няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че не разполага наличнаСтока, Доставчикът уведомява незабавно Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. В тези случаи Доставчикът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване Стоките (ако са били предплатени).

 

IV.ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

 

1. Начините на доставка, предлагани от Доставчика са следните:

 

 • Доставка до посочен от Потребителя адрес на територията на Република България;
 • Вземане от на Стоките от склада на Доставчика на гр. София, район „София- Кремиковци”, кв. Кремиковци (завод YTONG) или от гр. Добрич, бул. „3-ти март” 60 (завод YTONG)

 

Стоките се доставят на Потребителите на ръка срещу подпис. По–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата, когато е избрана доставка до определен адрес.

 

При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от Потребителя адрес, не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др. подобни), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Потребителят следва да се обади в срок от 2/два/работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при второ посещение не по вина на Доставчика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на Потребителят, Доставчикът задържа всички заплатени от Потребителя суми. Разпоредбата по предходното изречение се отнася и за случаите, когато Потребител неоснователно откаже да приеме дадена доставка.

 

2. Срокът на доставка на Стоките до адрес, посочен от Потребителя (когато тази опция е избрана), е в рамките на 2 /два/ до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на e-mail-а с потвърждаване на Поръчката съгласно раздел III, т. 7.1 от Общите условия. Срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи Доставчикът има право да удължава посочените срокове за доставка с до 7 /седем/ дни, за което Потребителят дава съгласието си.

2.1. Стоката може да бъде взета от склада на Доставчика (когато тази опция е избрана), в срок не по-рано от 2 /два/ работни дни, считано от датата на получаване на e-mail-а с потвърждаване на Поръчката съгласно раздел III, т. 7 от Общите условия.

 

3. Цената на Доставката се определя в зависимост от теглото на поръчката и съгласно тарифите на куриерска фирма In Time. Конкретната стойност на доставката се калкулира при извършване на поръчката.

 

4. Доставчикътне носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчикаобстоятелства.

 

5. При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, Потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение Потребителят незабавно уведомява Доставчика на e-mail ytong.bg@xella.com. Ако не направи това, Стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на Закон за защита на потребителите.

5.1. В случаите на вземане на Стоката от склада на Доставчика, рекламации за явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, се извършват на място.

 

6. При предаване на доставената Стока, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

 

7. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаните Стоки.

 

8. Куриерите, който извършват доставките на Стоки се избират по усмотрение на Доставчика и той по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

 

V. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ЗАКУПЕНА СТОКА

 

1. На основание чл. чл. 50от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/,Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:

 

 • Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail: ytong.bg@xella.com, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума;
 • Стоката и пълната й окомплектовка, заедно с придружаващата я документация, да бъде върната лично от Потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице;
 • Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения;

 

При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълният размер на заплатената сума. Потребителят няма право да отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

 

2. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва.

 

3. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Стоката по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) в законоустановения 14-дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчика да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки.

 

4. Потребителят може да използва, но не е длъжен, следният формуляр за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказа от договора:

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До „Ксела България” ЕООД, гр. София, район „София-Кремиковци”, кв. Кремиковци (завод Ytong), ytong.bg@xella.com

 

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 

– Поръчано на*/получено на* …………………………………………..

 

– Име на потребителя/ите ……………………………………………….

 

– Адрес на потребителя/ите ……………………………………………..

 

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

– Дата …………..

 

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

 

Цената на Поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • с наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката, когато куриер посети посочения от Потребителя адрес за доставка и предаде Стоката на Потребителя. Цената на Поръчката се дава на куриера;
 • в брой на касата на Доставчика при получаването на Стоката, когато Потребителят е избрал опцията за вземане на Стоката от склада на Доставчика;
 • по банков път на посочена от Доставчика банкова сметка, преди получаване на поръчаната Стока.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

1. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена при регистрацията на Потребителския профил и поръчването на Стоки.

 

2. Доставчикът е регистриран администратор на лични данни, съгласно българското законодателство и осигурява защитата им, съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия, Потребителите се съгласява, че Доставчикътможе да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта и Електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Потребителите; управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Потребителите; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща и/или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, Доставчикътможе да предоставя тези данни и на куриерски, превозно и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките.

 

3. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни Потребителите могат да възразят срещу използването на личните ви данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели.Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до Доставчика на контактите посочени в края на Общите условия. На същите места може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

 

4.По всяко време може да се откажете от получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Доставчика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпратите съобщение за това на e-mail: ytong.bg@xella.com.

 

5. С приемането на Общите условия Потребителите изрично дават съгласието си Доставчикът да им изпраща на предоставените адрес, e-mail и т.н. за контакт, посочените в т. 2 от настоящия Раздел V търговски съобщения, информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите.

 

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд. 

 

2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

 

3. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.

 

4. Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди- включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

 

5. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния, сигурния и свободния от грешки достъп до Сайта и Електронния магазин,  доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.

 

6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин. посредством Сайта 

 

7. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайтa да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, Общи условия не се прилагат. Доставчикът не упражнява контрол върху горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. Доставчикът уведомява Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Доставчикът не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

 

8. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че Доставчикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието.

 

IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И КОНТАКТИ

 

1. Търговско наименование (фирма): “Ксела България” ЕООД;

2.Единен идентификационен код: 831561338;

3. Седалище и адрес на управление: гр. София, район „София- Кремиковци”, кв. Кремиковци (завод Ytong);

4. ДДС №: BG831561338;

5. Телефона за контаки: 0700 10 984;

6. Електронна пощаytong.bg@xella.com;

7.Уебсайтwww.ytong.bg; www.shop.ytong.bg;

8. Банкова сметка в лева: BG 96 BNPA 9440 1020 4481 10;

 

 Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез e-mail или по телефона, в рамките на работното време: от 8:30 до 17:00 часа, от понеделник до петък. 

 

Посоченият адрес на Доставчика се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите,

 

Общите условия са последно актуализирани на 08.08.2014г.

Най-продавани

Пирон за блокчета YTONG, четириъгълен

Пирон за блокчета YTONG, четириъгълен

Цена без ДДС: 0.29лв.
Цена с ДДС: 0.35лв.
Спирален дюбел

Спирален дюбел

Цена без ДДС: 0.45лв.
Цена с ДДС: 0.54лв.
Каналокопател комплект

Каналокопател комплект

Цена без ДДС: 9.30лв.
Цена с ДДС: 11.16лв.

Нови продукти

Работни ръкавици

Работни ръкавици

Цена без ДДС: 3.52лв.
Цена с ДДС: 4.22лв.
Ролетка

Ролетка

Цена без ДДС: 5.86лв.
Цена с ДДС: 7.03лв.